Thông tin về biện pháp quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải của phía Trung Quốc tại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo, tỉnh Hà Giang

Kính gửi:

                    – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

                    – Hội Nông dân thành phố Cần Thơ;

                    – Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ;

                   – Quý Doanh nghiệp.

          Sở Công Thương thành phố Cần Thơ nhận được Công văn số 404/SCT-XNK ngày 10/4/2020 của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang về việc trao đổi thông tin về biện pháp quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải của phía Trung Quốc tại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo, tỉnh Hà Giang;

        Sở Công Thương thành phố Cần Thơ thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được biết, thực hiện với nội dung Công văn số 404/SCT-XNK nêu trên./.

(Đính kèm Công văn số 404/SCT-XNK của Sở Công Thương tỉnh Giang)

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Giám đốc Sở (để b/c);

– Phòng QLTM, QLCN (để biết);                                                                                                 

– Lưu: VT, QLXNK. ND 15

Nhấn vào đây để xem chi tiết

   

          GIÁM ĐỐC

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *