Bàn giao công tác Quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản

Thực hiện Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định Cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

Ngày 13 tháng 6 năm 2017, Chi cục Thủy sản đã có buổi làm việc tại phòng Kinh tế quận Thốt Nốt và sau đó tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Thạnh, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đã tiến hành bàn giao 249 hồ sơ (quận Thốt Nốt 134 hồ sơ, huyện Vĩnh Thạnh 115 hồ sơ) liên quan đến các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT cho trưởng phòng Kinh tế quận Thốt Nốt và trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Thạnh. Đồng thời Chi cục thủy sản cũng nhận lại 26 hồ sơ (Thốt Nốt 18 hồ sơ, Vĩnh Thạnh 08 hồ sơ) liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất kinh thủy sản theo Thông tư 45/2014/BNNPTNT từ 02 cơ quan trên.

Trên cơ sở phân cấp cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản sẽ tiếp tục được sự hỗ trợ quản lý của nhà nước về hoạt động kinh doanh, sản xuất trong thời gian tới.

Bàn giao công tác Quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply