Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “sản phẩm thủy sản-Cá tra phi lê đông lạnh “02-27:2017/BNNPTNT”

Ngày 21 tháng 3 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BNNPTNT về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “sản phẩm thủy sản-Cá tra phi lê đông lạnh”

Trong Thông tư quy định phạm vi điều chỉnh đối với sản phẩm cá tra “Pangasius hypophthalmus hoặc Pangassianodon hypophthalmus phi lê đông lạnh. Và đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh làm thực phẩm và các cơ quan quản lý có liên quan;

Trong Thông tư cũng quy định cụ thể về “chỉ tiêu chất lượng” gồm tỷ lệ mạ băng; Hàm lượng nước; Chỉ tiêu cảm quan. “Chỉ tiêu an toàn thực phẩm” gồm: Chỉ tiêu vi sinh; chỉ tiêu hóa học…Ngoài ra, Thông tư này yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân sản xuất-kinh doanh cá tra phi lê đông lạnh thực hiện chứng nhận hợp quy hoặc tự đánh giá và công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2017. Thứ Trưởng đã kí Vũ Văn Tám (Đính kèm Thông tư 07/2017/TT-BNNPTNT).

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “sản phẩm thủy sản-Cá tra phi lê đông lạnh, Nguồn: https://tongcucthuysan.gov.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *