Bản tin Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 1 tháng 10 năm 2019

  1. Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

– Các chỉ tiêu thông thường:

Chỉ tiêu độ kiềm (40 – 46,5 mg/l) thấp hơn khuyến cáo chất lượng nước nuôi trồng thủy sản. Chỉ tiêu Oxy, pH tương đối phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra tại hầu hết các thời điểm quan trắc, đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

Hầu hết, tất cả các điểm quan trắc môi trường trên sông đều có kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số hầu hết ở các khu vực sông nhỏ hơn 103 CFU/ml và các chỉ tiêu S2-, COD, TSS, OSS, NO2, NH4+, PO43-  trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra.

  1. Kết quả quan trắc môi trường trong ao cá tra đại diện như sau:

– Các chỉ tiêu thông thường:

Các chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm đạt yêu cầu, phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

S2-, TSS, OSS, COD, NH4+, NO2  trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/BNNPTN và Boyd 1998;

Chỉ tiêu PO43- (0,241 – 0,399 mg/l) trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới An, phường Thới Long – quận Ô Môn, xã Vĩnh Trinh – huyện Vĩnh Thạnh, phường Tân Lộc – quận Thốt Nốt vượt khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTN và QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số thấp tại các thủy vực quan trắc.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *