Bản tin Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 1 tháng 5 năm 2019

        Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

   – Các chỉ tiêu thông thường:

Chỉ tiêu độ kiềm (80 – 90 mg/l), Oxy và pH  tương đối phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra tại hầu hết các điểm quan trắc, đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

Các điểm quan trắc ở phường Trung Kiên, Vĩnh Thạnh, Thới An, Thới Long thuộc quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh và quận Ô Môn đều có hàm lượng NO2 (0,065 – 0,377 mg/l) và  hàm lượng PO43- (0,118 – 0,283 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số  đa số nằm trong giới hạn cho phép. Còn các chỉ tiêu S2-, COD, TSS, OSS, NH4+ trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra,

        Kết quả quan trắc môi trường trong ao cá tra đại diện như sau:

   – Các chỉ tiêu thông thường:

Các chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm đạt yêu cầu, phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

COD, S2-, TSS, OSS,  trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/BNNPTN và Boyd 1998;

Các chỉ tiêu NH4+  (0,982– 4,094 mg/l ), PO43- (0,6 – 1,835 mg/l),  NO2(0,129 –  0,376 mg/l) trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới An, phường Thới Long – quận Ô Môn, xã Vĩnh Trinh – huyện Vĩnh Thạnh, phường Trung Kiên – Thốt Nốt vượt khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTN và QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc điều nằm trong giới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml).

Nhấn vào đây để xem chi tiết

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *