Archive for the ‘Văn Bản Pháp Quy’ Category

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm

Ngày 13 tháng 02 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành năm 2017

Ngày 17 tháng 2 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2017/NĐ-CP về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp

Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Ngày 09 tháng 01 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ-yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm

Ngày 13 tháng 02 năm 2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ

Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 16 tháng 01 năm 2017 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND (Đính kèm Quyết định) về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản

Quy định mức thu giá dịch vụ chẩn đoán thủy sản

Ngày 23 tháng 02 năm 2017 Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ ra Quyết định số 14/QĐ-CCTS về việc Quy định mức thu giá dịch vụ chẩn đoán

Danh mục 40 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh động vật

Đó là quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ NN&PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng

Chỉ thị 2956 về việc tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

(Vasep) – Ngày 13/04/2016, Bộ NN&PTNT ban hành Chỉ thị 2956/CT-BNN-QLCL tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.