Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, thức ăn thủy sản 2018

Thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản Thành phố Cần Thơ đã kiểm tra, đánh giá, phân loại 22 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống , thức ăn thủy sản. Trong đó có 06 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, kết quả 02 cơ sở đạt loại A, 04 cơ sở đạt loại B, và 16 cơ sở thức ăn thủy sản, 07 cơ sở xếp loại A và 09 cơ sở xếp loại B. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, thức ăn thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ điều tuân thủ tốt quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất kinh doanh giống, thức ăn thủy sản.

Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản sẽ phối hợp cùng Chi cục Thú y thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, thức ăn thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ./.

Kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, thức ăn thủy sản 2018, Nguồn: Phòng Khai thác và PTNLTS – Chi cục Thủy sản Thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *