Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

Thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản Thành phố Cần Thơ đã kiểm tra, đánh giá, phân loại 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, kết quả có 2 cơ sở đạt loại A, 9 cơ sở đạt loại B. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản tuân thủ tốt quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh giống thuỷ sản.

Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản sẽ phối hợp cùng Chi cục Thú y tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại và kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, Nguồn: Phòng Khai thác và PTNLTS – Chi cục Thủy sản Thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *