CHI CỤC THỦY SẢN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TẠI ĐƠN VỊ

        Vào chiều ngày 18 tháng 7 năm 2019, Chi cục Thủy sản đã tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ tại đơn vị về tất cả các quy trình thủ tục đã được Chi cục trưởng phê duyệt theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

        Mục đích của việc đánh giá nội bộ các quy trình nhằm xem xét tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Buổi đánh giá nội bộ với sự tham gia và đánh giá của 02 Đoàn như sau:

        Đoàn 1 gồm:

Ông Mai Bá Trường Sơn                   Phó trưởng đoàn

Ông Phan Văn Thành                        Phó trưởng đoàn

Ông Hồ Minh Kha                              Thành viên

Bà Phạm Thị Kim Phượng                Thành viên

        Đoàn 2 gồm:

Ông Trần Thanh Hải                           Trưởng đoàn

Bà Nguyễn Thị Đẹp                              Phó trưởng đoàn

Bà Nguyễn Huỳnh Trúc Phương       Thành viên

Bà Phạm Ngọc Khéo                             Thành viên

        Đoàn 1 kiểm tra, đánh giá hồ sơ của các quy trình nội bộ như sau: quy trình bổ nhiệm cán bộ (  hồ sơ); quy trình mua hàng (01 hồ sơ); quy trình đào tạo nhân sự (   hồ sơ).

        Đoàn 2 kiểm tra, đánh giá hồ sơ quy trình Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (05 hồ sơ).

       Kết quả đánh giá của 02 đoàn đều chưa phát hiện điểm không phù hợp trong việc thực hiện các quy trình theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

        Qua đó nhận thấy Chi cục Thủy sản đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả các quy trình giải quyết công việc nội bộ cũng như các quy trình giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008./.

 (Phòng Khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *