CÔNG TÁC LƯU TRỮ TẠI CHI CỤC THỦY SẢN

        Hiện tại Công tác lưu trữ của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đã hoàn thiện từ năm 2015 đến năm 2019, mục tiêu của công tác lưu trữ tại Chi cục không để tài liệu tồn động tích đống như những năm 2014 trở về trước

.

Một số hình ảnh tại Kho lưu trữ hiện hành của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

        Từ tháng 03 đến tháng 6 năm 2021, viên chức thực hiện công tác lưu trữ đã chỉnh lý xong hồ sơ lưu trữ của năm 2019, kết quả có 14 hồ sơ lưu vĩnh viễn và 97 hồ sơ có thời hạn lưu trữ từ 05 đến 70 năm (Khoảng hơn 4m tài liệu).

        Dự kiến vào khoảng quý 1 năm 2022, cán bộ thực hiện công tác lưu trữ thực hiện công tác thu nhận và chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2020 đến hạn giao nộp vào kho và những năm tiếp theo khi hồ sơ lưu trữ đến hạn giao nộp về kho lưu trữ thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

        Hiện tại kho lưu trữ hiện hành của Chi cục Thủy sản được thành lập từ năm 2016 đến nay. Tài liệu lưu trữ từ năm 2015 đến năm 2019 đã thu nhận được 50 hồ sơ lưu vĩnh viễn và 373 hồ sơ có thời hạn lưu trữ từ 05 đến 70 năm (Khoảng hơn 19m tài liệu) được bố trí trong 134 hộp tài liệu sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khai thác tài liệu cho các tổ chức, cá nhân nhằm phục vụ công tác đúng theo quy định./..

Phạm Ngọc Khéo – phòng Hành chính – Tổng hợp

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *