CÔNG TÁC THANH TRA GIỐNG THỦY SẢN VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

        Thực hiện Quyết định thanh tra số 69/QĐ-CCTS ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 48cơ sở sản xuất, ương dưỡng, mua bán giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

                  Hình: thanh tra tại cơ sở sản xuất giống thủy sản

        Qua thanh tra cho thấy các cơ sở sản xuất, ương dưỡng, mua bán giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản chấp hành khá tốt các quy định về điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, điều kiện nuôi trồng thủy sản; thực hiện ghi chép, lưu giữ hồ sơ trong quá trình sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; ghi nhật ký nuôi trồng thủy sản chưa đầy đủ hoặc không ghi chép nhật ký; chưa phát hiện cơ sở sử dụng kháng sinh cấm trong sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản. Đoàn thanh tra đã nhắc nhở các cơ sở nuôi trồng thủy sản phải ghi chép nhật ký và lưu hồ sơ đầy đủ trong quá trình nuôi trồng thủy sản.

        Đoàn thanh tra đã tham mưu Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 cơ sở sản xuất, ương dưỡng, mua bán giống thủy sản với số tiền phạt là 24.375.000 đồng. Hành vi vi phạm hành chính gồm: không ghi chép, lưu giữ hồ sơ trong quá trình sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản phục vụ truy xuất nguồn gốc (4 cơ sở) theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; bán hàng hóa (giống thủy sản) nhưng không có công bố tiêu chuẩn áp dụng (1 cơ sở) theo quy định tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

        Bên cạnh đó, Chi cục trưởng chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho các cơ sở sản xuất, ương dưỡng, mua bángiống thủy sản và nuôi trồng thủy sản biết và thực hiện nghiêm quy định tại Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn Luật Thủy sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thủy sản; Phòng Thanh tra, pháp chế tăng cường công tác thanh tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định.

          Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản tiếp tục thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản theo Kế hoạch đã được Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Lê Hồng Thắng – Phòng Thanh tra, pháp chế

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *