ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 NĂM 2022

         Nhằm xem xét tính hiệu lực vàcải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tại đơn vị, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đã thực hiện chương trình đánh giánội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015từ ngày 05/7/2022 đến ngày 07/7/2022 tại Hội trường Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

       Chi cục Thủy sản đã thành lập Đoàn đánh giá nội bộ HTQLCL gồm 9 chuyên gia triển khai đánh giá về chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, 6 quy trình nội bộ và 15 quy trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

       Quá trình đánh giá nội bộ được diễn ra tại các bộ phận, phòng, ban bao gồm: Bộ phận Hành chính, tổng hợp; Bộ phận Nuôi trồng thủy sản; Bộ phận Thanh tra, pháp chế; Bộ phận Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản; Phòng Thí nghiệm và Ban Chỉ đạo ISO. Kết quả quá trình đánh giá nội bộ, Đoàn đánh giá chưa phát hiện điểm không phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Qua đó nhận thấy Chi cục Thủy sảnthành phố Cần Thơ đã xây dựng và áp dụng có hiệu quả các quy trình giải quyết công việc nội bộ cũng như các quy trình giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015./.

Nguyễn Huỳnh Trúc Phương – Bộ phận Hành chính, tổng hợp

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *