Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Chi cục Thủy sản TPCT đợt 1 năm 2018

Ngày 08 tháng 6 năm 2018, theo kế hoạch đánh giá nội bộ đã được phê duyệt, tại Hội trường Chi cục Thuỷ sản, Đoàn đánh giá đã tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 đợt 1 năm 2018 với mục tiêu đánh giá hoạt động duy trì hệ thống ISO tại các phòng chuyên môn trực thuộc đơn vị Chi cục Thủy sản. Mục tiêu của đợt đánh giá lần này nhằm kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đã ban hành đồng thời nâng cao hiệu lực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, giúp công tác quản lý ngày càng hiệu quả hơn.

Chương trình đánh giá được thực hiện trong thời gian một buổi tại 02 phòng chuyên môn là phòng Hành chính, tổng hợp và phòng Khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản. Có hai đoàn đánh giá thành phần bao gồm:

Đoàn 01:

– Ông Nguyễn Thành Phương – Phó Chi cục trưởng – Trưởng đoàn.

– Ông Dương Hoàng Thắng – Trưởng phòng HCTH – Phó Trưởng đoàn.

– Bà Nguyễn Thị Đẹp – Phó Trưởng phòng HCTH, thành viên.

Đoàn 02:

– Ông Nguyễn Tấn Nhơn – Phó Chi cục trưởng – Trưởng đoàn

– Ông Mai Bá Trường Sơn – Trưởng phòng KT & PTNLTS – Phó Trưởng đoàn

– Ông Hồ Minh Kha- Kỹ sư Phòng KT&PTNLTS, thành viên

– Ông Trần Quang Trí – Kỹ sư Phòng KT& PTNLTS, thành viên

Sau một buổi làm việc, kết quả đánh giá cho thấy các phòng chuyên môn đều đang duy trì hiệu quả hệ thống quản lý ISO. Việc duy trì hiệu quả Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sẽ tạo bước chuyển biến tích cực trong quan hệ phối hợp và đơn giản hóa thủ tục giải quyết công việc giữa các bộ phận trong đơn vị với tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kết quả đánh giá lần này làm cơ sở để tất cả các phòng chuyên môn trong đơn vị rút kinh nghiệm trong việc tiến hành kiểm tra, rà soát và thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ, hiệu quả hơn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi cục trong thời gian tới.

Buổi họp đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các phòng chuyên môn

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Chi cục Thủy sản TPCT đợt 1 năm 2018, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *