Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016

Ngày 08 tháng 03 năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ có Công văn số 386/SNN&PTNT-VP về việc triển khai thực hiện Quyết định số 350/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các Chi cục ; Trung tâm thuộc sở để phổ biến đến công chức, viên chức và người lao động của đơn vị được biết và trong quá trình thi hành nhiệm vụ được giao phải áp dụng văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành:

Trong Quyết định 350/QĐ-BNN-PC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BNN&PTNT năm 2016 như sau:

Đối với Văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2016 gồm:

+ Văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 về pháp lệnh Thú y; Nghị định số 33/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP; Nghị định 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

+ Văn bản quy phạm pháp luật do BNN&PTNT ban hành và Liên tịch ban hành đối với các đơn vị, tổ chức như: Tổ chức cán bộ có 01 Thông tư hết hiệu lực; Tài chính có 01 Thông tư hết hiệu lực; Khoa học Công nghệ và Môi trường có 03 Thông tư hết hiệu lực; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có 02 Thông tư hết hiệu lực; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn có 01 Quyết định hết hiệu lực; Chăn nuôi có 01 Thông tư và 03 Quyết định hết hiệu lực; Thú y có 31 Thông tư, 26 Quyết định và 02 Chỉ thị hết hiệu lực; Trồng trọt có 04 Thông tư hết hiệu lực; Bảo vệ thực vật có 02 Thông tư hết hiệu lực; Lâm nghiệp-Kiểm lâm có 05 Thông tư và 06 Quyết định hết hiệu lực; Thủy sản có 03 Thông tư và 04 Quyết định hết hiệu lực; Thanh tra có 03 Thông tư và 06 Quyết định hết hiệu lực;

– Ngoài ra, còn có một số văn bản hết hiệu lực một phần năm 2016 (Đính kèm Quyết định 350/QĐ-BNN-PC)
Quyết định 350/QĐ-BNNPTNT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016, Nguồn: Phòng Nuôi trồng Thủy sản-Chi cục Thủy sản Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *