DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG NĂM 2019 VÀ CẢNH BÁO MÙA KHÔ NĂM 2020

         Trong phạm vi cua chương trình quan trắc môi trường phục vụ vùng nuôi, cá tra, nghêu tại khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long Trung tâm Quan trắc Môi trường & Bệnh thủy sản  Nam bộ thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II đã tổng hợp kết quả quan trắc môi trường trong năm 2019 cùng với tình hình các tháng đầu năm 2020 để làm cơ sở đưa ra một số nhận định, khuyến cáo cho vùng nuôi cụ thể như sau:

Nhấn vào đây xem chi tiết

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *