“Festival Nông nghiệp – Ngư nghiệp năm 2017″ tại tỉnh Kiên Giang

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhận được Công văn số 152/CV-BCĐ ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Festival Nông nghiệp – Ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang về việc mời tham gia “Festival Nông nghiệp – Ngư nghiệp năm 2017” tại tỉnh Kiên Giang (Đính kèm Công văn). Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, Hội Nông dân thành phố thông tin cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố biết, đăng ký tham gia “Festival Nông nghiệp – Ngư nghiệp năm 2017” tại tỉnh Kiên Giang.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, Hội Nông dân thành phố biết, thực hiện./.

(Đính kèm Công văn 2916/VPUB-KT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của UBND TP. Cần Thơ)

“Festival Nông nghiệp – Ngư nghiệp năm 2017″ tại tỉnh Kiên Giang, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply