HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, ƯƠNG DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG NUÔI CHỦ LỰC TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN

        Căn cứ theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản, tại khoản 6 điều 73 quy định: Đối với các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản không thuộc các đối tượng Tôm sú, Tôm thẻ chân trắng, Cá tra phải đăng ký thủ tục đề nghị Cấp giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

          Ngày 16 tháng 06 năm 2020, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đã cử cán bộ đến hướng dẫn chi tiết cho các hộ nuôi tại 02 xã Tân Thới và xã Mỹ Khánh – huyện Phong Điền về các trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký đề nghị cấp giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản đối với đối tượng nuôi: Lươn (Monopterus albus), Cá thát lát (Notopterus notopterus), Ốc nhồi (tên địa phương thường gọi Ốc bươu đen) (Pila polita).

        * Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản) gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 01.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ;
  2. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 02.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ.

* Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký đề nghị Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản:

        Bộ phận 1 Cửa – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ. Địa chỉ: Số 04 Ngô Hữu Hạnh, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Nguyễn Minh Ngọc – Phòng Khai thác và PTNLTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *