Kết quả Quan trắc môi trường lần 02 tháng 12 năm 2017

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

+ Các chỉ tiêu thông thường: Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,6 – 4,8 mg/L), pH (6,8– 7,8) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ kiềm tương đối thấp tại hầu hết các điểm quan trắc (52 – 57 mg/L), chưa đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

+ Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm: Các chỉ tiêu NH4 + , COD, PO4 3- , NO2 – , S2- , TSS, OSS trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra và trong phạm vi khuyến cáo theo QCVN 02- 20:2014/BNNPTN, QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 và Boyd 1998; Riêng trên sông Vĩnh Trinh có hàm lượng NH4 + vào ngày 22/12 ô nhiễm cục bộ vượt mức khuyến cáo theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN (0,66 – 0,67 mg/L);

– Kết quả quan trắc môi trường trong ao cá tra đại diện như sau:

(Đính kèm thông báo chi tiết)

Trên đây là Thông báo của Chi cục Thủy sản Cần Thơ về kết quả quan trắc môi trường lần 02 tháng 12 năm 2017 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2017./.

CHI CỤC TRƯỞNG

Đã kí

Trần Thanh Hải

Kết quả Quan trắc môi trường lần 02 tháng 12 năm 2017, Nguồn: Phòng Thí nghiệm, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *