Kết quả Quan trắc môi trường nước nuôi thủy sản lần1 tháng 9 năm 2022

       I. NHẬN XÉT KẾT QUẢ

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

         – Các chỉ tiêu thông thường:

        Chỉ tiêu độ kiềm tại các điểm quan trắc (dao động từ 38– 50 mg/l) chưa phù hợp theokhuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

         – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

         Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt;ở thị trấn Vĩnh Thạnh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; ở phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; ở phường Thới Hưng thuộc huyện Cờ Đỏ đều có các chỉ tiêu S2-,NH4+COD, TSStrên sôngphù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số ở các điểm quan trắc đều nằm giới hạn khuyến cáo (nhỏ hơn 103CFU/ml) ngoại trừ điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt;ở phường Thới An thuộc quận Ô Môn. Kết quả vi khuẩn Coliformvượt ngưỡng Cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT ở tất cả các điểm quan trắc.

      Các chỉ tiêu NO2(0,046 – 0,094 mg/l) ở tất cả các điểm quan trắc đều vượt khuyến cáoQCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1., chỉ tiêu PO43-(0,107 – 0,391 mg/l) ở các điểm quan trắc phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt;ở thị trấn Vĩnh Thạnh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; ở phường Thới Long thuộc quận Ô Môn vượt ngưỡng khuyến cáo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1.

          2. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

          – Các chỉ tiêu thông thường:

         Các chỉ tiêu độ kiềm phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT ngoại trừ điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt.

         – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các chỉ tiêu COD, S2-, TSStrong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd (1998); Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều nằm trong ngưỡnggiới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml).Kết quả vi khuẩn Coliform ở các điểm quan trắc đều vượt ngưỡngcho phép của Cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT ngoại trừ điểm quan trắc ởphường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và phường Thới Hưngthuộc Huyện Cờ Đỏ.

        Các chỉ tiêuNO2(0,046 – 0,14 mg/l)trong ao tại các điểm quan trắc đều vượt khuyến cáoQCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1.Chỉ tiêu PO43-(0,062 – 1,05 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ngoại trừ điểm quan trắc phường Thới An và Thới Longthuộc quận Ô Môn. Chỉ tiêu NH4+ (0,409 – 0,724 mg/l)vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ngoại trừ điểm quan trắc ở thị trấn Vĩnh Thạnh thuộc huyện Vĩnh Thạnh và phường Thới Hưng thuộc Huyện Cờ Đỏ.

        II. KHUYẾN CÁO

        – Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong thành phố Cần Thơ chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi thủy triều. Mực nước cao nhất ngày 9/9 là 2,33m.

        – Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ ngày 28/8/2022 trên sôngcó tổng vi khuẩn Aeromonas spp đều nhỏ hơn 103 CFU/ml tại tất cả các thủy vực quan trắc ngoại trừ các điểm quan trắc ở Phà Trà Uối, Bến đò Thuận Hưng, Bến đò Bò Ót; vi khuẩn coliform đều thấp ở tất cả các thủy vực quan trắc ngoại trừ trạm điểm quan trắc ở Bến đò Bò Ót, Cồn Thới An, Thạnh Mỹ. Điểm quan trắc Cồn Thới An và Thạnh Mỹ dương tính với Edwardsiella ictaluri.

        – Chất lượng nước sông tương đối tốt và có một điểm quan trắc ở phường Thới Long quận Ô Môn ở mức trung bình. Các hộ nuôi cần có biện pháp theo dõi chất lượng nước cấp như:

        + Kiểm tra chất lượng nước trước khi cấp vào ao lắng.

        + Xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi.

        + Tăng cường bón vôi nhằm nâng độ kiềm, giữ pH ổn định.

        – Chất lượng nước ao ở các hộ nuôi cá tra tại phường Thới An, Thới Long thuộc quận Ô Môn; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và thị trấn Vĩnh Thạnhthuộc huyện Vĩnh Thạnh ở mức tương đối.

          Tuy nhiên, hiện nay đang mùa mưa, nước từ thượng nguồn đang đổ về chất ô nhiễm có nguy cơ làm giảm chất lượng nước. Vì vậy:

       + Tăng cường bón vôi quanh bờ ao và trong ao nhằm giảm biến động pH, ổn định chất lượng nước.

       + Tăng cường bổ sung Vitamin C và khoáng vi lượng.

       + Gia cố đê bao nhằm đảm bảo ao nuôi thủy sản.

      –  Khi có dấu hiệu bất thường về môi trường nước trên sông và dấu hiệu bệnh trên động vật thủy sản thì thông báo cho các cơ quan quản lý thủy sản địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trên đây là Thông báo kết quả quan trắc môi trường lần1tháng9 năm 2022 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2022./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Phòng Thí Nghiệm – CCTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *