Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 4 năm 2020

  1. NHẬN XÉT KẾT QUẢ
  2. Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

         – Các chỉ tiêu thông thường:

        Chỉ tiêu độ kiềm (dao động từ 72 – 80 mg/l) đã được cải thiện và đạt theo khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

        – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

         Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Thới An thuộc quận Ô Môn đều có kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số phần lớn nằm trong giới hạn cho phép. Ngoại trừ, điểm quan trắc ở phường Thới Long thuộc quận Ô Môn có mật độ tổng số vi khuẩn cao ( lớn hơn 103 CFU/ml). Các chỉ tiêu S2-, COD, TSS, OSS, NH4+  trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra. Tuy nhiên, ở hầu hế các điểm quan trắc có chỉ tiêu PO43- (0,145 – 0,273 mg/l), NO2 (0,131 – 0,192 mg/l), cao hơn giới hạn cho phép.

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

         – Các chỉ tiêu thông thường:

        Các chỉ tiêu độ kiềm đạt yêu cầu, phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT.

        – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các chỉ tiêu COD, S2-, TSS, OSS, NH4+  trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd 1998;

        Các chỉ tiêu PO43- (0,244 – 0,854 mg/l), NO2 (0,085 – 0,26 mg/l) trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt vượt khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTNT và QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml).

Phòng Thí Nghiệm

Nhấn vào đây để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *