kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 5 năm 2020

        Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản từ ngày 02/5 đến ngày 15/5 như sau:

  1. NHẬN XÉT KẾT QUẢ
  2. Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

        – Các chỉ tiêu thông thường:

        Chỉ tiêu độ kiềm (dao động từ 67 – 74 mg/l) đã được cải thiện và đạt theo khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

        – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Thới An thuộc quận Ô Môn đều có kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số phần lớn nằm trong giới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml). Các chỉ tiêu S2-. COD. TSS. OSS. NH4+. trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra. Tuy nhiên. ở hầu hết các điểm quan trắc có chỉ tiêu NO2 (0.06 – 0.214 mg/l); PO43- (0.126 – 0.375 mg/l) cao hơn giới hạn cho phép.

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

        – Các chỉ tiêu thông thường:

        Các chỉ tiêu độ kiềm đạt yêu cầu. phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các chỉ tiêu COD. S2-. TSS. OSS. NH4+ trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd 1998;

        Các chỉ tiêu PO43- (0.119 – 0.758 mg/l). NO2 (0.058 – 0.102 mg/l) trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt vượt khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTNT và QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml).

Nhấn vào đây để xem chi tiết

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *