Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 7 năm 2020

        Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản từ ngày 01/7 đến ngày 15/7 như sau:

NHẬN XÉT KẾT QUẢ

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

– Các chỉ tiêu thông thường:

Chỉ tiêu độ kiềm (dao động từ 55,5 – 60,5 mg/l); oxy (3 – 4 mg/l) và pH (6,7 – 7,4) đạt theo khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Thới An thuộc quận Ô Môn đều có kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số phần lớn nằm trong giới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml). Các chỉ tiêu S2-, COD, TSS, OSS, NH4+ trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra.

        Tuy nhiên, ở hầu hết các điểm quan trắc có chỉ tiêu NO2 (0,122 –  0,274 mg/l), PO43- (0,181 –  0,334 mg/l) vượt giới hạn cho phép tại các điểm quan trắc thuộc phường Thới An, Thới Long, Thốt Nốt và huyện Vĩnh trinh. Riêng điểm quan trắc tại Thới Long có hàm lượng NH4+ (0,359 – 0,368 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT.

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

– Các chỉ tiêu thông thường:

Các chỉ tiêu độ kiềm đạt yêu cầu, phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

Các chỉ tiêu COD, S2-, TSS, OSS, trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd 1998;

Các chỉ tiêu PO43- (0,14 – 0,48 mg/l), NO2 (0,207 – 0,604 mg/l), trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt vượt khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTNT và QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml). Riêng NH4+ (1,499 – 2,39 mg/l) vượt khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTNT tại điểm quan trắc Vĩnh Trinh và Thới Long.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *