Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 8 năm 2020

        Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản từ ngày 01/8 đến ngày 15/8 như sau:

  1. NHẬN XÉT KẾT QUẢ
  2. Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

        – Các chỉ tiêu thông thường:

        Chỉ tiêu độ kiềm (dao động từ 53,5 – 65 mg/l); oxy (3 – 4 mg/l) và pH (6,8 – 7,5) chưa đạt theo khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

        – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Thới An thuộc quận Ô Môn đều có kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số phần lớn nằm trong giới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml). Các chỉ tiêu S2-, COD, TSS, OSS, trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra.

        Tuy nhiên, ở hầu hết các điểm quan trắc có chỉ tiêu NO2 (0,146 –  0,3 mg/l), PO43- (0,109 – 0,59 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT tại các điểm quan trắc thuộc phường Thới An, Thới Long, Thốt Nốt và huyện Vĩnh trinh. Ngoại trừ  NH4+ (0,417 – 2,474 mg/l) vượt ngưỡng tại phường Thốt Nốt và huyện Vĩnh trinh.

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

        – Các chỉ tiêu thông thường:

        Các chỉ tiêu độ kiềm đạt yêu cầu, phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT.

        – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các chỉ tiêu COD, S2-, TSS, OSS, PO43-, trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd 1998;

        Các chỉ tiêu NH4+ (1,449 – 4,133 mg/l), NO2 (0,155 – 0,234 mg/l), PO43- (0,130 – 1,067 mg/l) trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt vượt khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTNT, QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml).

Nhấn vào đây để xem chi tiết

phòng Thí nghiệm – Chi cục Thủy sản Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *