Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 02 tháng 03 năm 2020

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

– Các chỉ tiêu thông thường:

        Chỉ tiêu độ kiềm (dao động từ 74 – 82 mg/l) đã được cải thiện và đạt theo khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Thới An thuộc quận Ô Môn đều có kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số phần lớn nằm trong giới hạn cho phép. Ngoại trừ, điểm quan trắc ở phường Thới Long thuộc quận Ô Môn có mật độ tổng số vi khuẩn cao ( lớn hơn 103 CFU/ml). Các chỉ tiêu S2-, COD, TSS, OSS trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra. Tuy nhiên, ở hầu hế các điểm quan trắc có chỉ tiêu PO43- (0,191 – 0,471 mg/l), NO2 (0,051 – 0,144 mg/l), NH4+ (0,311- 0,717 mg/l) cao hơn giới hạn cho phép.

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

– Các chỉ tiêu thông thường:

        Các chỉ tiêu độ kiềm đạt yêu cầu, phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các chỉ tiêu COD, S2-, TSS, OSS, trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd 1998;

        Các chỉ tiêu PO43- (0,828 – 2,284 mg/l), NH4+ (1,384 – 2,661 mg/l), NO2 (0,072 – 0,138 mg/l) trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt vượt khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTNT và QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc thuộc quận Ô Môn đều vượt giới hạn cho phép (lớn hơn 103 CFU/ml).

Nhấn vào đây để xem chi tiết

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *