kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 02 tháng 10 năm 2020

        Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản từ ngày 16/10 đến ngày 30/10 như sau:

  1. NHẬN XÉT KẾT QUẢ
  2. Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

        – Các chỉ tiêu thông thường:

        Chỉ tiêu độ kiềm (dao động từ 31 – 42 mg/l); oxy (3 – 4 mg/l) và pH (6,9 – 7,5) chưa đạt theo khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

         – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Thới An thuộc quận Ô Môn đều có các chỉ tiêu S2-, COD, TSS, OSS, NO2  trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra.

         Tuy nhiên, ở tất cả các điểm quan trắc có chỉ tiêu NH4+ (0,317 –  0,556 mg/l),  PO43- (0,168 – 0,421 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số phần lớn vượt giới hạn khuyến cáo (lớn hơn 103 CFU/ml).

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

          – Các chỉ tiêu thông thường:

         Các chỉ tiêu độ kiềm thấp, chưa phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT.

          – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

          Các chỉ tiêu COD, S2-, TSS, OSS, trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd 1998;

         Các chỉ tiêu NO2 (0,072 – 0,219 mg/l), NH4+ (2,230 – 3,942 mg/l), PO43- (0,154 – 1,504 mg/l) trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt vượt khuyến cáo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều vượt ngưỡng giới hạn cho phép (lớn hơn 103 CFU/ml).

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Phụ lục đính kèm

Phòng Thí nghiệm – CCTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *