Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 02 tháng 3 năm 2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

– Các chỉ tiêu thông thường:

+ Chỉ tiêu độ kiềm tương đối tại hầu hết các điểm quan trắc và cao hơn tháng 02/2018 (78 – 85 mg/l), đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

+ Các chỉ tiêu S 2- , NO2 – , COD, NH4 + , PO4 3- , TSS, OSS trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra và trong phạm vi khuyến cáo theo QCVN 02- 20:2014/BNNPTN, QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 và Boyd 1998; Ngoại trừ, chỉ tiêu NH4 + ở sông Hậu thuộc khu vực phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và phường Thới Long cao thuộc quận Ô Môn vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A1 với giá trị (0,380 – 0,481 mg/l).

Kết quả quan trắc môi trường trong ao cá tra đại diện như sau:

(Đính kèm chi tiết)

Trên đây là thông báo của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về kết quả quan trắc môi trường lần 02 tháng 3 năm 2018 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2018./

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 02 tháng 3 năm 2018, Nguồn: Phòng Thí nghiệm, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

CHI CỤC TRƯỞNG

đã kí

Trần Thanh Hải

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *