Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 02 tháng 9 năm 2020

        Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản từ ngày 16/9 đến ngày 30/9 như sau:

  1. NHẬN XÉT KẾT QUẢ
  2. Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

        – Các chỉ tiêu thông thường:

        Chỉ tiêu độ kiềm (dao động từ 46 – 50 mg/l); oxy (3 – 4 mg/l) và pH (6,8 – 7,5) chưa đạt theo khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

        – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

         Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Thới An thuộc quận Ô Môn đều có kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số phần lớn nằm trong giới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml). Các chỉ tiêu S2-, COD, TSS, OSS, PO43-, NH4+ trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra.

        Tuy nhiên, ở Vĩnh Trinh có chỉ tiêu NO2 (0,112 –  0,165 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT.

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

        – Các chỉ tiêu thông thường:

        Các chỉ tiêu độ kiềm thấp, chưa phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT.

        – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các chỉ tiêu COD, S2-, TSS, OSS, trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd 1998;

        Các chỉ tiêu NO2 (0,151 – 0,576 mg/l), NH4+ (0,321 – 2,957 mg/l), PO43- (0,173 – 0,643 mg/l) trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt vượt khuyến cáo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml).

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Phòng Thí nghiệm – Chi cục Thủy sản Cần Thơ

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *