KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI THỦY SẢN LẦN 1 THÁNG 3 NĂM 2020

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

– Các chỉ tiêu thông thường:

Chỉ tiêu độ kiềm (dao động từ 75 – 85 mg/l) đã được cải thiện và đạt theo khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Thới Long thuộc quận Ô Môn đều có kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số phần lớn nằm trong giới hạn cho phép. Các chỉ tiêu S2-, COD, TSS, OSS, NH4+  trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra. Tuy nhiên, ở điểm quan trắc phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh có chỉ tiêu PO43- (0,12 – 0,63 mg/l), NO2 (0,088 – 0,14 mg/l) cao hơn giới hạn cho phép.

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

– Các chỉ tiêu thông thường:

Các chỉ tiêu độ kiềm đạt yêu cầu, phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

Các chỉ tiêu COD, S2-, TSS, OSS, trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd 1998;

Các chỉ tiêu PO43- (0,73 – 1,75 mg/l), NH4+ (0,623 – 3,148 mg/l) NO2 (0,05 – 0,102 mg/l) trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt vượt khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTNT và QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml).

Nhấn vào để xem chi tiết

Phòng thí nghiệm – CCTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *