Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 1 tháng 6 năm 2018

– Các chỉ tiêu thông thường:

+ Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm tương đối phù hợp chất lượng nước nuôi cá Tra tại hầu hết các điểm quan trắc, đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

+ Các chỉ tiêu S 2- , COD, NH4 + , TSS, OSS trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra và trong phạm vi khuyến cáo theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN, QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 và Boyd 1998. Chỉ tiêu PO4 3- (0,1 – 0,23 mg/l) ở các điểm quan trắc nằm trong khuyến cáo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, trừ điểm quan trắc tại Sông Hậu – Thốt Nốt (0,321 – 0,372 mg/l). Điểm thu mẫu thuộc khu vực sông Cái Sắn – Vĩnh Thạnh, Sông Hậu – Thốt Nốt, khu vực sông Hậu -Thới An và Thới Long có chỉ tiêu NO2 – (0,083 – 0,140 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. Kết quả quan trắc môi trường trong ao cá tra đại diện như sau:

– Các chỉ tiêu thông thường: Các chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm đạt yêu cầu, phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

(Đính kèm thông báo)

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 1 tháng 6 năm 2018, Nguồn: Phòng Thí nghiệm, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply