Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 2 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
Về kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 2 tháng 10 năm 2018
Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản từ ngày 16/10 đến ngày 31/10 như sau:

1. Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:
– Các chỉ tiêu thông thường:
Chỉ tiêu độ kiềm (45 – 52 mg/l) Một số nơi thấp hơn so với khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN cần có biện pháp xử lý phù hợp khi cấp vào ao nuôi. Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ tương đối phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra tại hầu hết các điểm quan trắc, đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.
– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:
Điểm quan trắc ở sông Hậu – phường Thới An và Thới Long thuộc quận Ô Môn, phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và sông Cái Sắn thuộc huyện Vĩnh Thạnh có các chỉ tiêu S2-, COD, NO2-, TSS, NH4+, OSS trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra và trong phạm vi khuyến cáo theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN, QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 và Boyd 1998. Với điểm quan trắc trên sông Thới An có hàm lượng PO43- (0,146 – 0,239 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1.
Xem chi tiết nội dung Kết quả quan trắc bấm tại đây.

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *