KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI THỦY SẢN LẦN 2 THÁNG 12 NĂM 2018

 KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NUÔI THỦY SẢN LẦN 2 THÁNG 12 NĂM 2018

  1. Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

     – Các chỉ tiêu thông thường:

      Chỉ tiêu độ kiềm (55 – 64.5 mg/l) tương đối tốt, cải thiện hơn lần đầu tháng 12. Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ tương đối phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra tại hầu hết các điểm quan trắc, đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

     – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

       Hầu hết, các điểm quan trắc ở sông Hậu – phường Thới An và Thới Long thuộc quận Ô Môn, phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt, xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh đều có hàm lượng PO43- (0,17 – 0,43 mg/l); NO2 (0,125 – 0,2 mg/l), NH4+ (0,18 – 0,819 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo. Còn các chỉ tiêu S2-, COD, TSS, OSS trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra.

  1. Kết quả quan trắc môi trường trong ao cá tra đại diện như sau:

     – Các chỉ tiêu thông thường:

     Các chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm đạt yêu cầu, phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

     – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

     COD, S2-, TSS, OSS,  trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/BNNPTN và Boyd 1998;

     Các chỉ tiêu NH4+  (0,852 – 6,014 mg/ ), PO43- (0,12 – 1,34 mg/l),  NO2(0,123 –  0,61 mg/l) trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới An, phường Thới Long – quận Ô Môn, xã Vĩnh Trinh – huyện Vĩnh Thạnh vượt khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTN và QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1.

Nhấn vào đây vào để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *