Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 2 tháng 6 năm 2021

        Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản từ ngày 15/6 đến ngày 30/6 như sau:

        I. NHẬN XÉT KẾT QUẢ

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

        – Các chỉ tiêu thông thường:

        Chỉ tiêu độ kiềm (dao động từ 69 – 77,5 mg/l) đạt theo khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

        – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn đều có các chỉ tiêu S2-, COD, TSS, OSS, NH4+ trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số ở các điểm quan trắc đều nằm giới hạn khuyến cáo (nhỏ hơn 103CFU/ml).

        Tuy nhiên, ở hầu hết tất cả các điểm quan trắc có chỉ tiêu  NO2 (0,108 – 0,334 mg/l), PO43-  (0,112 – 0,193 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT ở tất cả các điểm quan trắc ở xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh, phường Thới An, phường Thới Long thuộc quận Ô Môn, phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt.

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

        – Các chỉ tiêu thông thường:

        Các chỉ tiêu độ kiềm phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT.

        – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các chỉ tiêu COD, S2-, TSS, OSS trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd 1998; Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml).

        Các chỉ tiêu NH4+ (1,71– 3,22 mg/l); NO2 (0,061 – 0,56 mg/l); PO43- (0,245– 0,671 mg/l) trong ao tại các điểm quan trắc thuộc khu vực phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt vượt khuyến cáo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT.

        II. KHUYẾN CÁO

         – Theo Trung tâm tượng thủy văn Trung Ương, mực nước dự báo trong các ngày 1/7 đến 3/7 thấp hơn trung bình nhiều năm. Ngoài ra, đang chuẩn bị cho sản xuất lúa vụ Thu Đông vì vậy nước của quá trình cải tạo đất cho sạ lúa từ đồng ruộng có nguy cơ rò rỉ ra sông gây nguy cơ ô nhiễm cục bộ, làm giảm chất lượng nước. Đặc biệt, hàm lượng oxy hòa tan sẽ thấp vào các thời điểm từ 0 – 5 giờ sáng. Vì vậy, các hộ nuôi lồng bè cần tăng cường hàm lượng oxy hòa tan vào các thời điểm này nhằm đảm bảo sự phát triển của động vật thủy sản.

        – Chất lượng nước sông phục vụ nuôi trồng thủy sản tương đối phù hợp nuôi thủy sản và các hộ nuôi nên thường xuyên kiểm tra chất lượng nước vào buổi sáng và buổi chiều định kỳ mỗi ngày, kiểm tra độ kiềm và xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi.

        – Chất lượng nước ao ở các hộ nuôi cá tra tại phường Thới An, Thới Long thuộc quận Ô Môn; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh vượt ngưỡng cho phép ở các chỉ tiêu NH4+, NO2, PO43- . Vì vậy, cần tăng cường thay nước nhằm đảm bảo nguồn nước có chất lượng tốt đáp ứng sự phát triển của động vật thủy sản.

         – Khi có dấu hiệu bất thường về môi trường nước trên sông và dấu hiệu bệnh trên động vật thủy sản thì thông báo cho các cơ quan quản lý thủy sản địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

         Trên đây là Thông báo kết quả quan trắc môi trường lần 2 tháng 6 năm 2021 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2021./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Phòng Thí nghiệm – CCTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *