Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản ngày 02/5/2018

– Các chỉ tiêu thông thường:

+ Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm tại hầu hết các điểm quan trắc phù hợp yêu cầu chất lượng nước nuôi cá Tra theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

+ Các chỉ tiêu S 2- , COD, NH4 + , PO4 3- , TSS, OSS trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN, QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A1 và Boyd 1998. Ngoại trừ, kết quả chỉ tiêu NO2 – (0,065 – 0,191 mg/l) ở tất cả các điểm quan trắc trên sông vượt ngưỡng khuyến cáo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A1.

(Đính kèm thông báo chi tiết)

Trên đây là thông báo của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về kết quả quan trắc môi trường lần 02 tháng 5 năm 2018 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2018./.

CHI CỤC TRƯỞNG

Đã kí

Trần Thanh Hải

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *