Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 01 năm 2018 ( lần 01)

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

+ Các chỉ tiêu thông thường: Chỉ tiêu độ kiềm tương đối tại hầu hết các điểm quan trắc (57 – 65 mg/L), đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

+ Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm: Các chỉ tiêu NH4 + , COD, PO4 3- , NO2 – , S2- , TSS, OSS trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra và trong phạm vi khuyến cáo theo QCVN 02- 20:2014/BNNPTN, QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 và Boyd 1998;

– Kết quả quan trắc môi trường trong ao cá tra đại diện như sau:

+ Các chỉ tiêu thông thường: Các chỉ tiêu độ kiềm (63 – 104 mg/L) phù hợp chất lượng nước nuôi cá Tra của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

+ Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm: COD, S2- , TSS, OSS, trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02- 20:2014/BNNPTN và Boyd 1998;

(Đính kèm chi tiết)

Trên đây là Thông báo của Chi cục Thủy sản Cần Thơ về kết quả quan trắc môi trường lần 01 tháng 01 năm 2018 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2018./.

CHI CỤC TRƯỞNG

đã kí

Trần Thanh Hải

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 01 năm 2018 ( lần 01), Nguồn: Phòng Thí Nghiệm-Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *