Khoa học công nghệ và tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020

Ngày 09 tháng 3 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Tổng cục Thủy sản vừa ban hành Quyết định số: 655/QĐ-BNN-TCTS về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020.

Quyết định này nhằm: tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đảm bảo hội nhập kinh tế theo xu hướng phát triển khoa học công nghệ của quốc tế.

Quá trình chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ chủ yếu tập trung vào việc cải tiến kỹ thuật ở một số lĩnh vực như: Lĩnh vực khai thác; Nuôi trồng; đào tạo tập huấn, tham quan mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cao; sản phẩm dự kiến…

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên giai đoạn 2017-2020 là 164.800 triệu đồng, trong đó: 81.300 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, còn 83.500 triệu đồng từ các nguồn khác.

Giải pháp thực hiện: Chuyển giao KHCN gắn với tái cơ cấu ngành thủy sản và xây dựng nông thôn mới…ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất thủy sản; tham quan, học tập, nhân rộng trong thực tế sản xuất; phối hợp với các tổ chức quốc tế để tổ chức đoàn tham quan ở nước ngoài hoặc mời các tổ chức, cá nhân nước ngoài trình diễn mô hình khoa học công nghệ tại Việt nam để các tổ chức, cá nhân liên quan tham quan, học tập.

Tổ chức thực hiện: Tổng cục Thủy sản; Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Trung tâm Khuyến nông quốc gia; Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính; Các tổ chức khoa học công nghệ; Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố; các hội, hiệp hội; doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Khoa học công nghệ và tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020, Nguồn: https://tongcucthuysan.gov.vn

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply