Kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CHI CỤC THỦY SẢN TP. CẦN THƠ
Ngày 30 tháng 10 năm 2018, theo Quyết định số 207/QĐ-SKHCN ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2018. Chi cục Thuỷ sản đã tổ chức tiếp đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 tại Hội trường Chi cục Thuỷ sản
+ Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm:
– Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng (TCĐLCL) – Trưởng đoàn.
– Bà Nguyễn Thị Xuân Diện – Trưởng phòng Nội chính Pháp chế – Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ – Thành viên.
– Bà Phạm Hồng Nhung – Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền thông – Thành viên.
– Ông Ngô Minh Thái – Trưởng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục TCĐLCL – Thành viên.
– Bà Huỳnh Việt Thy – Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp – Chi cục TCĐLCL – Thành viên.
– Ông Trần Quang Đạo – Phó trưởng Phòng Quản lý đo lường Chi cục TCĐLCL – Thành viên.
+ Đại diện Chi cục Thủy sản bao gồm:
– Ông Dương Hoàng Thắng – Trưởng phòng Hành chính, tổng hợp.
– Bà Nguyễn Thị Đẹp – Phó Trưởng phòng Hành chính, tổng hợp.
– Bà Nguyễn Huỳnh Trúc Phương – Văn thư.
– Ông Mai Bá Trường Sơn – Trưởng phòng Khai thác & PTNLTS .
– Ông Hồ Minh Kha – Kỹ sư Phòng Khai thác & PTNLTS .
– Bà Phạm Thị Kim Phượng – Kỹ sư Phòng Nuôi trồng thủy sản.
Đại diện đơn vị triển khai HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, bà Nguyễn Thị Đẹp trình bày Báo cáo kết quả áp dụng, duy trì, hoạt động của Chi cục Thủy sản. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra quá trình xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của đơn vị (bao gồm 18 quy trình thủ tục hành chính và 6 quy trình nội bộ); Đoàn kiểm tra thời kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ của các thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ và quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên phần mềm một cửa điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP. Cần Thơ.
Sau một buổi làm việc, kết quả kiểm tra cho thấy các phòng chuyên môn đều đang duy trì hiệu quả hệ thống quản lý ISO. Việc duy trì hiệu quả Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sẽ tạo bước chuyển biến tích cực trong quan hệ phối hợp và đơn giản hóa thủ tục giải quyết công việc giữa các bộ phận trong đơn vị với tổ chức, cá nhân có liên quan.
Kết quả kiểm tra là cơ sở để tất cả các phòng chuyên môn trong đơn vị rút kinh nghiệm trong việc tiến hành kiểm tra, rà soát và thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ, hiệu quả hơn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi cục trong thời gian tới.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *