KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Cần Thơ tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 -2022

        Căn cứ Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hô Chí Minh thành phố Cần Thơ; Nhằm phát huy vai trò của cán bộ, Đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phát triến kinh tế xã hội. Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ xây dựng chương trình phối hợp về việc “Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Cần Thơ tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2022”.

         Ký kết chương trình  phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Thành Đoàn Cần Thơ

        Các nội dung ký kết phối hợp chủ yếu là:

      – Phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

      – Tổ chức đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp cho thanh niên nông thôn Cần Thơ.

     – Phát huy vai trò xung kích của lực lượng thanh niên trong phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường ở địa bàn nông thôn.

      – Phối hợp trong việc phát động thanh niên Cần Thơ tham gia xây dựng nông thôn mới.

          Trên cơ sở các nội dung đã được ký kết phối hợp, hai bên cũng đã thống nhất phương thức tổ chức thực hiện như sau:

          –  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ:

        + Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, báo cáo kết quả và giới thiệu những gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức nhân rộng.

        + Chỉ đạo Đoàn thanh niên các cấp phân công cán bộ hoặc bộ phận thường trực phối hợp tổ chức thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới với ngành Nông nghiệp cùng cấp.

       + Giao Ban Thanh niên Công nhân Đô thị và Nông thôn là đơn vị thường trực, có trách nhiệm tham mưu cho Thành Đoàn các văn bản triển khai thực hiện nội dung phối hợp; hướng dẫn các hình thức hoạt động phù hợp để triển khai có hiệu quả các nội dung của kế hoạch phối hợp tới các cấp bộ Đoàn.

        – Đoàn Thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

     + Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với các Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; Phòng Kinh tế các quận chủ động xây dựng phối hợp tổ chức các hoạt động tại địa phương.

     + Hàng năm trên cơ sở đề xuất của Đoàn thanh niên, ngành Nông nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu, các báo cáo liên quan đến chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phối hợp thực hiện các nội dung phái triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới do thanh niên làm chủ, cử cán bộ theo dõi thực hiện các nội dung ký kết.

     + Giao Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phái triển nông thôn thành phố Cần Thơ chủ trì triển khai Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của ngành trong kế hoạch phối hợp này. Vào tháng 10 hàng năm Thành Đoàn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp nhằm rút kinh nghiệm  các nội dung triển khai năm trước và thống nhất các nội dung triển khai của năm sau.

Nguyễn Minh Ngọc – Phòng Khai thác và PTNT

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *