Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về việc Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản với nội dung:

Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh, sử dụng, khảo nghiệm, chứng nhận, kiểm tra và quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi, thủy sản thương mại. Và áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến thức ăn chăn nuôi, thủy sản trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong Nghị định nêu cụ thể như: Nội dung quản lý Nhà nước về thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Chính sách của Nhà nước về thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nguyên tắc quản lý thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh; và điều kiện kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam;

Trong Nghị định nêu cụ thể về điều khoản chuyển tiếp:

– Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thủy sản thương mại có trách nhiệm thực hiện việc công bố hợp quy về điều kiện cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thủy sản theo quy định của Nghị định này.

– Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận được phép lưu hành tại Việt Nam trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực được phép lưu hành 05 năm kể từ ngày được công nhận…(Đính kèm Nghị định)

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2017.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Đã kí

Nguyễn Xuân Phúc

Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản, https://tongcucthuysan.gov.vn ngày 10 tháng 4 năm 2017.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *