Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 06 năm 2017

Kết quả phân tích NH4+ trên sông tại Bến đò Thuận Hưng và phường Thới An thuộc sông Hậu cao hơn khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTN. Hàm lượng NH4+ tăng lên mang tính cục bộ do thời tiết phức tạp, mưa nhiều liên tục trong nhiều ngày. Vì vậy, các hộ nuôi trồng thủy sản cần quan tâm và kiểm tra chất lượng nước cấp trước khi cấp vào ao lắng.

Để hạn chế những tác động xấu của biến động thời tiết do mùa mưa, cần áp dụng các biện pháp sau đây: (Đính kèm chi tiết)

Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 06 năm 2017, Nguồn: Phòng Thí nghiệm-Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply