QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN

        Ngày 30/6/2020, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BNNPTNTsửa đổi, bổ sung điều  2 Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT Ngày 09/3/2020của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp vàPhát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

        Trong đó, Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản như sau:

        “1a. Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu: Salmonella, Asen tổng số (As), Cadimi (Cd), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) trong thức ăn truyền thống, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản có nguồn gốc từ thực vật quy định tại mục III Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01/7/2021”.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

http://www.mediafire.com/file/bmnr4911qw7im90/04-bnnptnt..pdf/file

Huỳnh Phương Thảo – Phòng Thanh tra, pháp chế

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *