Quy định quản lý thu phí, lệ phí

Căn cứ các văn bản có liên quan về Quy định quản lý thu phí, lệ phí ngày 27 tháng 3 năm 2015 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định về Quy định quản lý thu phí, lệ phí theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

– Phạm vi và đối tượng điều chỉnh: Các loại phí, lệ phí do các tổ chức, cá nhân quản lý thu. Các loại phí, lệ phí do Chính phủ, Bộ Tài chính quy định thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước; các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

– Danh mục, mức thu phí, lệ phí: Danh mục, mức thu phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành là mức thu cụ thể cho từng loại phí, lệ phí; các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí căn cứ vào mức thu được quy định của từng loại phí, lệ phí để thực hiện.

– …

– Tải nội dung Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2015 về Quy định quản lý thu phí, lệ phí của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *