Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 16 tháng 01 năm 2017 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND (Đính kèm Quyết định) về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với nội dung:

1. Quan điểm:

a) Phát huy lợi thế và sử dụng hiệu quả tiềm năng diện tích đất, mặt nước và các nguồn lực của thành phố Cần Thơ để phát triển ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; phù hợp với các đề án và quy hoạch của thành phố, vùng và cả nước.

b) Phát triển thủy sản phải đặt trong mối quan hệ liên ngành, liên vùng, gắn sản xuất nguyên liệu với chế biến tiêu thụ; tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

c) Phát triển thủy sản gắn với việc tổ chức lại phương thức sản xuất, chú trọng các hình thức liên kết, hợp tác giữa sản xuất nguyên liệu với chế biến tiêu thụ; đảm bảo hài hòa lợi ích của các tác nhân trong chuỗi giá trị. Đẩy mạnh liên kết bốn nhà trong nuôi trồng thủy sản. Lấy hiệu quả làm mục tiêu, tăng trưởng làm động lực, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong vùng quy hoạch.

d) Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực thủy sản, tăng cường công tác bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao vai trò của mô hình quản lý cộng đồng, các Hiệp hội ngành nghề sản xuất thủy sản.

đ) Phát triển ngành thủy sản thành phố Cần Thơ trở thành động lực thúc đẩy thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

– Phát triển ngành thủy sản thành phố Cần Thơ theo hướng hiệu quả và bền vững, trở thành ngành sản xuất hàng hóa, dịch vụ có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu để phát triển, góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu;

– Ổn định và đảm bảo an ninh, an toàn xã hội, phát triển gắn với bảo vệ môi trường và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

b) Mục tiêu cụ thể

– Diện tích nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 là 12.500 ha, đến năm 2030 tăng lên 14.000 ha. Trong đó, diện tích nuôi cá tra đến năm 2020 là 1.000 ha và đến năm 2030 tăng lên 1.100 ha;

– Tổng sản lượng thủy sản đến năm 2020 đạt 241.500 tấn, đến năm 2030 đạt 267.500 tấn. Tốc độ tăng trưởng bình quân sản lượng thủy sản giai đoạn 2016 – 2020 là 6,88%/năm và giai đoạn 2021 – 2030 là 1,03%/năm;

– Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị tăng thêm ngành thủy sản thành phố Cần Thơ thời kỳ 2016 – 2030 là 3,31%/năm; trong đó, giai đoạn 2016 – 2020 đạt 5,8%/năm và giai đoạn 2021 – 2030 đạt 2,08%/năm;

– Đóng góp của ngành thủy sản trong tổng giá trị tăng thêm của khu vực nông – lâm – thủy sản chiếm 51,5% (năm 2020) và 60% (năm 2030);

– Kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng bình quân 4,26%/năm thời kỳ 2016 – 2030; trong đó, giai đoạn 2016 – 2020 kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng 3,97%/năm, giai đoạn 2021 – 2030 kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng 4,40%/năm;

– Cơ cấu giá trị gia tăng các lĩnh vực thủy sản như sau: Nuôi trồng thủy sản chiếm 95,1% (năm 2020) và 96,2% (năm 2030). Khai thác thủy sản chiếm 4,9% (năm 2020) và 3,8% (năm 2030);

– Thu hút lực lượng lao động toàn ngành khoảng 40.650 người vào năm 2020 và nguồn lực này vào năm 2030 là 48.700 người.

Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Nguồn: Phòng Nuôi trồng thủy sản-Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *