Posts Tagged ‘bạc liêu phát triển nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao’

Bạc Liêu phát triển nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Đề án