Posts Tagged ‘Bảng giá dịch vụ chẩn đoán bệnh trong nuôi trồng’

Bảng giá dịch vụ chẩn đoán bệnh trong nuôi trồng thủy sản

– Căn cứ Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; – Căn cứ Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, […]