Posts Tagged ‘bổ sung một số điều về kiểm tra’

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm

Ngày 13 tháng 02 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận