Posts Tagged ‘cần thơ tuyển dụng tiến sĩ ngành nuôi trồng thủy sản’

Tuyển dụng Tiến sĩ ngành Nuôi trồng thủy sản

Căn cứ Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ,