Tagged: Chi Bộ Chi cục Thủy sản triển khai Quyết định công nhận Đảng viên chính thức