Posts Tagged ‘chống bệnh do virus TiLV gây bệnh trên cá rô phi’

Hướng dẫn phòng, chống bệnh do virus TiLV gây bệnh trên cá rô phi

Căn cứ Công văn số 1357/TY-TS ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Cục Thú y về việc hướng dẫn phòng, chống bệnh do TiLV trên cá rô phi, một số nội dung cán bộ khuyến ngư và người nuôi cá