Tagged: đặc tính sinh học của vi khuẩn bacillus sutilis