Posts Tagged ‘đặc tính sinh học của vi khuẩn bacillus sutilis’

Đặc tính sinh học của vi khuẩn Bacillus sutilis

1.1. Lịch sử phát hiện – Bacillus subtilis được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1835 do Christion Erenberg và tên của loài vi khuẩn này lúc bấy giờ là