Posts Tagged ‘Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực’

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016

Ngày 08 tháng 03 năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ có Công văn số 386/SNN&PTNT-VP về việc triển khai thực hiện Quyết định số 350/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các Chi cục